Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 1

Po rozpatrzeniu główniejszych czynników, szkodliwie działających na zdrowie pracujących, nie bez interesu byłoby wykazanie, jaka jest przeciętna długowieczność w poszczególnych grupach zajęć, co umożliwiłoby ocenienie jednym rzutem oka bardziej lub mniej szkodliwego wpływu pewnego zajęcia. Naturalnie statystyka taka opierać się musi na wielkim materiale, odnosić się nie do pojedynczych miejscowości, lecz co najmniej do całego kraju. Otóż pod tym względem jedynie w Anglii i Szwajcarii zestawiono na drodze urzędowej wysoce ciekawą i wielce doniosłą pracę, w której nie tylko obliczono liczbę pracowników w danym zawodzie, lecz zestawiono śmiertelność mężczyzn w oddzielnych grupach co lat 5, w wieku od 15 do 65 lat, z wyprowadzeniem tak zw. podstawowej przeciętnej (Standart) liczby śmiertelności 100. Dane statystyczne wykazują wprawdzie pewne, dość znaczne różnice pod względem podstawowej liczby śmiertelności w tych samych zawodach, różnica jednak polega na tym, że statystyka np. angielska rejestruje robotników bez ograniczenia wieku, szwajcarska do 70 lat, austriacka tylko do 60; Przy czym statystyka angielska i szwajcarska notuje zmarłego robotnika niezależnie od tego, czy w chwili śmierci był czynny w swoim zawodzie, czy nie, austriacka zaś kasa opiera swoje dane tylko na tych pracownikach, którzy do śmierci należeli do kasy.