Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 9

Również zjawiać się mogą nawet pewne specjalne zaburzenia systematu nerwowego, zależne wprost od profesji; np. tak zw. Kurcz palców spostrzegamy u pisarzy, szwaczek, telegrafistek, piszących na maszynie i t. p. Szczególnie szkodliwymi dla zdrowia robotników okazują się zajęcia w fabrykach, które potrzebują gazów szkodliwych (kwas siarczany, solny i t. p.), albo też gdzie do fabrykacji używane są trucizny metaliczne (rtęć,, ołów, chrom, farby anilinowe i t. p.). Przy tej kategorii zajęć występują najróżnorodniejsze zaburzenia, z pomiędzy których o ważniejszych pomówimy niżej szczegółowo.

Nadmiernie wytężona robota, szczególnie w godzinach wieczornych, powoduje u wielu pracowników, zwłaszcza w fabrykach maszyn i kopalniach, zwiększenie się liczby wypadków urazowych; doświadczenie bowiem przekonywa, że robotnik przepracowany wiele łatwiej ulega urazowi, aniżeli robotnik wypoczęty, co dowodnie stwierdzają fabryczne statystyki niemieckie. Najbardziej szkodliwymi okazują się zajęcia, przy których pracownicy pozostają przez dzień cały w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza w pozycji zgiętej (tokarze, szlifierze, drukarze, tapicerzy i t. p.); na szkodliwość tę składa się szereg różnorodnych czynników, jak oto: zepsute powietrze w ciasnych, źle przewietrzanych warsztatach, pył roślinny lub metalowy, zawieszony w powietrzu i wdychany przez robotników, nadmierne gorąco lub nagłe zmiany temperatury (cukrownie), wreszcie możliwość zakażenia się wszelkimi pasożytami, zagnieżdżonymi u chorych współpracowników (świerzba, gruźlica i t. p.).