Praca i zmęczenie - Archiwum

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 20

Wprawdzie w literaturze naszej w ciągu ostatnich lat 20 ukazywały się w czasopismach lekarskich, a przede wszystkim w „Zdrowiu”, różne przyczynki do tej kwestii, wszystkie one jednak przeważnie oparte są na danych ogólnikowych i traktują kwestię bardziej teoretycznie. Wszelako posiadamy jedyne, wielce gruntowne dzieło, dotyczące bytu i pracy robotników w przemyśle cukrowniczym Królestwa Polskiego, ogłoszone […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 19

Dalej idą cierpienia reumatyczne, nerwowe i zatrucia ołowiem. W powyższym zestawieniu podałem jedynie najważniejsze zajęcia i główniejsze dane statystyczne, osiągnięte przez kasy chorych na Zachodzie, a oparte na milionach pracowników, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w odpowiednich kasach państwowych, bądź zawodowych. Wyniki tych badań mają znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz i wysoce praktyczne, wskazują bowiem ilość i […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 18

Pracownicy obszernego działu wyrobów włóknistych (Textil-Indiistrie), podług sprawozdania kas chorych, przedstawiają na ogół niezbyt wygórowaną liczbę śmiertelności; wynosi ona w Anglii 90 — 114 na 100 śmiertelności podstawowej. Częstość Częstość zachorowań wynosi 4 — 5 razy na robotnika, a rodzaj cierpień zależy od kategorii zajęcia: w tkalniach bawełny i u tkaczy przeważają katary dróg oddechowych, […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 17

Najgorzej na zdrowie robotników oddziałuje szlifierstwo metalowe (nożownictwo). Tak w słynnych fabrykach w Solingen nad Renem z 1000 robotników zapadło w ciągu roku na gruźlicę 94, a na sto zmarłych z ogółu ludności tamże było szlifierzy 72, t. j. dwa razy więcej niż śmiertelność ogólna ludności. To samo powiedzieć można o robotnikach, pracujących w szlifierniach […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 16

Kelnerzy i szynkarze wykazują ogromną śmiertelność, przede wszystkim z gruźlicy (2 razy więcej niż cała ludność Bawarii), dalej idą cierpienia organów trawienia, serca i nerek, jako następstwa nadużycia spirytualjów. Górnictwo (węglowe, rud metalowych itp.) należy do zawodów względnie zdrowych. Górnicy w kopalniach węgla cierpią przeważnie na katary dróg oddechowych (t. zw. pylice węglowe); bliższe szczegóły […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 15

Naturalnie częstość zapadań w tej klasie idzie w parze z rodzajem zajęcia, tak więc: zwyczajni robotnicy na ogół zapadają częściej niż drobni właściciele rolni, rzadziej zaś niż ogrodnicy, zapadający na gruźlicę dwa razy rzadziej niż ogół ludności, podobnież na cierpienia nerwowe, nawet na katary dróg oddechowych, częściej zaś na cierpienia reumatyczne. Najsmutniej pod względem liczby […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 14

Według zaś sprawozdań kasy frankfurckiej, na 66% chorych było 51% niezdolnych do pracy. Pracownicy wielkiej grupy ruchu (kolejarze, woźnice i t. p.) dają wysoką odsetkę zachorowań, szczególnie grupa woźniców i robotników portowych, z przewagą cierpień dróg oddechowych, spraw reumatycznych i cierpień, będących następstwem nadużycia trunków; natomiast robotnicy kolejowi, jak to już wyżej było powiedziano, przedstawiają […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 13

To samo smutne zjawisko spostrzegamy u szarytek warszawskich. Według notatki, łaskawie mi udzielonej przez przełożoną Zgromadzenia sióstr miłosierdzia, z liczby około 670 sióstr stałych, pracujących jako szarytki w szpitalach warszawskich i prowincjonalnych, zmarło w ciągu lat ostatnich pięciu (1913 — 1917) ogółem 68 osób, w tern na suchoty 18, tj. 30,7%. O niższej służbie naszych […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 12

To samo powiedzieć można o rolnikach, którzy w porównaniu do zajęć przemysłowych wykazują nie tylko śmiertelność mniejszą o połowę, co szczególnie uwydatnia się w chorobach ciężkich, jak gruźlica i cierpienia dróg oddechowych, ale 1 we wszystkich pozostałych rubrykach śmiertelność ich jest o wiele mniejsza. Z rozmaitych innych zawodów, jak to już wyżej wzmiankowałem, nie posiadamy […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 11

Śmiertelność lekarzy praktykujących na wsi, podług statystyki Weinberga w Wirtembergii, nie różni się wybitnie od śmiertelności lekarzy, pracujących w miastach, pomimo, że tamci mają na ogół cięższe niż w miastach warunki praktyki, a jako przyczyny śmierci występują przeważnie, obok chorób zakaźnych, cierpienia systematu krwionośnego i nerek, będące następstwem pracy zawodowej. Na gruźlicę zapadali lekarze wirtemberscy […]