Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 25

Co się tyczy mojego pod tym względem zdania, opartego na własnym, przeszło 30-letniem doświadczeniu w szpitalu, w którym rok rocznie przebywała spora liczba włościan z bliższych lub dalszych okolic kraju, to przeważnie widywałem choroby dróg oddechowych, wśród których przeważała gruźlica płuc, będąca najczęściej w ostatnich swych okresach; dalej – chroniczny reumatyzm stawów z powikłaniami sercowymi, rzadziej choroby mięśnia sercowego łub nerek (u pijaków); szczególnie w ostatnich latach widywałem również mniej lub więcej ciężkie postacie neurastenii. Żadnych liczbowych danych nie mogę przytoczyć, ani co do stosunku ludności wiejskiej do miejskiej, ani co do stosunku między oddzielnymi chorobami, gdyż, jak wiadomo, przy stałem przepełnieniu szpitali warszawskich dostanie się do nich chorego ze wsi zależało od przypadku lub protekcji; na próżno też szukalibyśmy podobnej rubryki w ogólnych wykazach szpitali warszawskich, z wyjątkiem ogólnikowej wzmianki, że z liczby ogólnej chorych, leczonych w szpitalach warszawskich, niemal połowa pochodziła z prowincji.