Warunki życia a zdrowie

warunki-zyciaIstnieją pewne warunki na zdrowie wpływające, a dla całej ludności wsi, osady czy miasta jednakowe znaczenie mające: położenie, własności gruntu, usuwanie nieczystości, dostarczanie wody, wielkość osady czy miasta, dostarczanie do miasta produktów spożywczych, zamożność mieszkańców, opieka nad chorymi i ubogimi itp.

Bardzo ważne zadanie higieny publicznej stanowi usuwanie nieczystości (odpadków), których ilość tym jest większą, im liczniejszą ludność. Przypomnieć tu należy, że jeden człowiek dorosły wydziela w ciągu roku 34 kilogramy odchodów kałowych i 340 kilogramów moczu; na jednego mieszkańca przypada na rok 110 kilogramów twardych odpadków (kuchennych śmieci, popiołu) i 36000 kilogramów wód ściekowych (po myciu, szorowaniu, praniu i t. p.). Coby to było, gdyby administracja miast lub wsi nie dbała o usunięcie tego wszystkiego! Dla usuwania nieczystości albo je wywożą, albo też spłukują do kanałów podziemnych, gdzie takowe istnieją. Odchody ludzkie służą jako nawóz przy uprawie ziemi, więc je na pola wywożą. Śmiecie, kurz najstosowniej palić, czym się też zająć musi administracja, urządzając odpowiednie piece.

śmieci poznań

Wody ściekowe, pochodzące z fabryk kleju, papierni itp. zakładów, zawierają dużo materii i łatwo gnijących, cuchną; w wodach z farbiarni, fabryk chemicznych zawarte są często trucizny; w odpadkach rzeni, garbarni i t. p. istnieć mogą zarazki chorobowe. Dla usuwania takich nieczystości administracja wydawać musi oddzielne prawidła i czuwać, by je przestrzegano. Najróżnorodniejszego pochodzenia odpadki zanieczyszczają ulice. Usuwanie ich jest też troską administracji miast. By kurz ulic nie wnosił do naszych płuc różnych nieczystości i zarazków chorobowych, w lecie zwilżać należy często powierzchnię ulic.

śmieci poznań