Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 14

Według zaś sprawozdań kasy frankfurckiej, na 66% chorych było 51% niezdolnych do pracy. Pracownicy wielkiej grupy ruchu (kolejarze, woźnice i t. p.) dają wysoką odsetkę zachorowań, szczególnie grupa woźniców i robotników portowych, z przewagą cierpień dróg oddechowych, spraw reumatycznych i cierpień, będących następstwem nadużycia trunków; natomiast robotnicy kolejowi, jak to już wyżej było powiedziano, przedstawiają stosunkowo niewielką odsetkę śmiertelności, z chorób zaś przeważają cierpienia reumatyczne, nerwowe i zaburzenia w trawieniu, a gruźlica zdarza się stosunkowo rzadko. Telefonistki przeważnie cierpią na rozstrój nerwowy oraz zaburzenia słuchu, również wydarzają się między niemi wypadki nagłej śmierci wskutek przypadkowego porażenia prądem elektrycznym. Robotnicy rolni, podług szczegółowych statystyk angielskich, niemieckich i szwajcarskich, jak to już wyżej wykazano, przedstawiają w ogóle stosunkowo niską odsetkę śmiertelności; za wskaźnik tego może służyć gruźlica, która w różnych zajęciach na powietrzu dała w Anglii około 2% śmiertelności na 1000 (rolnicy 2,2, ogrodnicy 2,1, gdy na ogół ludności wynosi 3, PJ, a w Bawarii (1908 r.) wynosiła 1,8 na 3,7 śmiertelności z tejże choroby u ogółu ludności. Z chorób, występujących u rolników, najczęstsze są cierpienia reumatyczne, żołądkowe i wypadkowe (urazy).