Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 10

Jakoż statystyki wykazują, że praca na świeżym powietrzu jest o wiele zdrowsza, aniżeli praca w przestrzeniach zamkniętych, co się szczególnie uwydatnia w najczęstszej i najpospolitszej chorobie robotników — gruźlicy płuc, jako też w innych chorobach płucnych. Podług statystyki autora angielskiego Ogle, umiera (w wieku od 45 do 65 lat) pracujących:

Na zakończenie niniejszego rozdziału wypada dodać, że kobiety i dzieci ulegają przepracowaniu daleko prędzej, aniżeli mężczyźni, nawet w zajęciach stosunkowo lekkich, gdy bowiem kobieta ma na ogół muskulaturę mniej rozwiniętą niż mężczyzna, stąd też, nawet przy równej wadze ciała, wykonywa ona, podług danych autorów niemieckich, robotę zaledwie nieco większą, niż połowa pracy mężczyzny odpowiedniej wagi (0,6 do 0,7). Dlatego u robotnic zwykle bardzo szybko, nawet przy nieznacznym przepracowaniu, występują objawy niedokrwistości, osłabienia ogólnego i wycieńczenia, tern bardziej, że kobiety, pracujące w fabrykach, po powrocie do domu zajmują się jeszcze dziećmi, gospodarstwem domowym i t. p. Nie należy przy tym zapominać, że sprawność kobiety ulega jeszcze większym wahaniom w okresach menstruacji, a bardziej jeszcze w ciąży.